РЕШЕНИЕ № 1046

Гр.Пловдив, 15.06.2012 г.

 

В ИММЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,

ãðàæäàíñêà êîëåãèÿ, â îòêðèòî çàñåäàíèå íà

08.05.2012 г. â ñúñòàâ:

Председател: ВИОЛЕТА ШИПОКЛИЕВА

Членове:         ФАНЯ РАБЧЕВА

АННА ИВАНОВА

ïðè ó÷àñòèåòî íà ñåêðåòàðÿ Г.З., êàòî ðàçãëåäà

äîêëàäâàíоòî îò ñúäèÿ Иванова гр.д. N484 по описа за 2012 г., çà äà ñå ïðîèçíåñå, âçå ïðåäâèä ñëåäíîòî:   

            Ïðîèçâîäñòâîòî å âúççèâíî ïî ÷ë.258 è ñë. îò ÃÏÊ=

 Îáðàçóâàíî å ïî æàëáà на „Алика”ЕООД със седалище и АУ: гр.Пловдив, ул.”*******, чрез пълн. им адв.П.Ю.  ñðåùó ðåøåíèå №4270 от 29.11.2011 г. на Пловдивсêèÿ ðàéîíåí ñúä, 14 гр.с. по гр.д.№1235/2011 г., ñ êîåòî е  признато за установено по отношение на него, че А.Г.М. *** е собственик на основание придобивна даност с начален момент 1997 г. до настоящия момент на следните земеделски земи, находящи се в зелището на с.Първенец, м.Плешево, а именно:

 имот №015065 – лозе с площ 650 кв.м. – ПИ с идентификатор 59032.15.65 по кад.карта и кадастри, одобрени със заповед №РД-18-86/10.12.2007 г. при граници: ПИ с ИД 59032.15.204, ПИ с ид 59032.1567, ПШ с ИД 59032.15.66, ПИ с ИД 59032.15.252 и ПИ с ИД 59032.15.62;

Имот №015067 – лозе с пощ 745 кв.м. - ПИ с идентификатор 59032.15.67 по кад.карта и кадастри, одобрени със заповед №РД-18-86/10.12.2007 г. при граници: ПИ с ИД 59032.15.204, ПИ с ид 59032.15.69, ПШ с ИД 59032.15.68, ПИ с ИД 59032.15.252 и ПИ с ИД 59032.15.66, ПИ с ИД 59032.15.65;

Имот №015068 – лозе с площ 930 кв.м. - ПИ с идентификатор 59032.15.68 по кад.карта и кадастри, одобрени със заповед №РД-18-86/10.12.2007 г. при граници: ПИ с ид 59032.15.69, ПШ с ИД 59032.15.67, ПИ с ИД 59032.15.252 и ПИ с ИД 59032.15.66;

Имот №015066 – лозе с площ 930 кв.м.- ПИ с идентификатор 59032.15.66 по кад.карта и кадастри, одобрени със заповед №РД-18-86/10.12.2007 г. при граници: ПИ с ИД 59032.15.62, ПИ с ид 59032.15.65, ПИ с ИД 59032.15.67, ПИ с ИД 59032.15.252 и ПИ с ИД 59032.15.68;

Èçëàãàò ñå îïëàêâàíèÿ çà  íåïðàâèëíîñò è íåçàêîíîñúîáðàçíîñò íà ðåøåíèåòî è ìîëи ñúùîòî äà áúäå îòìåíåíî è âìåñòî него äà ñå ïîñòàíîâè äðóãî, ñ êîåòî äà ñå отхвърли ïðåäÿâåíèя  èñк.

Îòâåòíèкът ïî æàëáàòà– А.Г.М.–оспорва жалбата.

            Ñúäúò, êàòî ïðåöåíè ñúáðàíèòå ïî äåëîòî äîêàçàòåëñòâà ïîîòäåëíî è â òÿõíàòà ñúâêóïíîñò, êàêòî è íàâåäåíèòå îò ñòðàíèòå äîâîäè, íàìèðà çà óñòàíîâåíî ñëåäíîòî:

            Ïðåäÿâåí е установителен иск за собственост ñ ïðàâíî îñíîâàíèå ÷ë.124 ГПК.

Ответникът оспорва собствеността на ищеца – налице е правен интерес от установителния иск, поради което искът е допустим.

Ищецът твърди, че  е собственик на процесните земеделски земи на основание придобивна давност – с непрекъснато владение в продължение на повече от 10 години, считано от есента на 1995 г. до настоящия момент. Твърди, че владе явно, нобезпокоявано и непрекъснато описаните зем.земи; първоначално тези земи били необработваеми – той ги почитил и ги засадил с домати, зеле, фасул, по-късно с млади лозя.

Ответникът оспорва иска- представя НА№ 9,т.60/2007 г. на СВ-Пловив, НА №8,т.60/2007 г., НА№18,т.60/2007 г., НА №78,т.62/2007 г. на нотариус Мина Стоилова, от които е видно, че е закупил процесните зем.земи от 4-ма различни собственика през 1996 г. , на чието име се водят процесните земеделски земи в скиците и в данъчната оценка.

От представените по делото доказателства се установява следното:

По делото са разпитани като свидетели И. Ц., Б.К.

Св. Ц. – сезозен работник при ищеца, установи, че преди 6 години тя като работник е садила процесното лозе сорт „Блек” на Ат.М., преди това земята била пустееща; тази година дошли двама души – единият снимал лозето – други хора не били идвали там.

Св.Б.К. уставои, че през м.юли 2007 г.”Алика”ЕООД закупило процесните 4 имота от физ.лица; те били засети с младо лозе.Ищецът се свързал с ответника и му казал, че има младо лозе в неговата земя и го попитал дали може да го гледа;2008 г. ответникът поискал ищъц да мулаща наем. Ищеъц първоначално отричал даползува неговата земя, а после казал, че лозетот е негово и ако иска нещо – да го съди.

 По делото на РС е прието заключението на в.л. инж.Ч. П. – заключение от 14.11.2011 г.- по назачената АТЕ, неоспорено от страните и според съда компетентно изготвено, от които се установява, че процесното лозе – 9 реда сорт „Блек” е засято преди 5-6 години, а в с.з. допълня, че може и до 7-8 годишно да е лозето /към датата на огледа – 11.11.2011 г.

В тази фактическа обстановка, съдът намира следното:  Предмет на делото е земеделски имоти, сега лозе, с обща площ около 3,5 дка в м.”Плешево”, находящи се в землището на с.Първенец; събраха доказателства, че, процесните 4 ниви са били закупени от ответника през 2007 г.; рестититуционната процедура по отношение на този имот  е била довършена през 1995 г. – в. от посочените решения на ПК-с.Първенец като приложение към НА за ПП. Ищцецът не се е снабдил с нот.акт по обстоятелствена проверка за твърдяното от него давностно владение; същият не може да се легимира като собственик на процесните земи до 1996 г., тъй като съгл. чл.86 ЗС давност срещу ТКЗС, а след отчуждението – срещу държавата не е могла да тече.

 Процесният имот е бил възстановен на праводателите на ответника. Ищецът не доказа, че е отблъснал праводателите на ответника, че неговото владение е сведено до тяхното знание, както и че е владял явно и необзпокоявано в продължние на 10 и повече години. Не се установи началния момент на владението – св.Ц. установи, че преди 6 години е сяла процесното лозе, а преди това изчистили процесните ниви и ги засаждали със зеленчуци, но начален момент на владение не се установи; според вещото лице лозето е на около 7 години. От друга страна не може да се приеме, че тази давност е изтекла към момента на предявяване на настоящият УИ – 18.01.2011 г., тъй като ищецът не доказа, че е изменил основанието на своето владение на процесните земи за себе си с намерение за своене, т.е. не се установи, че същият е предприел действия, които да отричат правото на собствениците по реституция и тези действия да се достигнали до тяхното знание; не е достатъчно ищецът да владее имота - тъй като е предявен положителен УИ, в тежест на ищеца е да докаже положителният факт, че в продължение на повече от 10 години той е отблъснал фактическата власт на собствениците на земите като е установил владение за себе си против тяхната воля. В т.н. и съд.практика – р.№508/29.07.2003 г. по гр.д. №740/02 г. на ВКС, 1 ГО; р.№216/5.4.02 г. по гр.д.№657/01 г. на ВКС, 1 ГО.

От горното следва, че установителният иск за собственост е неоснователен и недоказан, поради което следва да се отхвърли.

            Не до същите изводи е достигнал РС, поради което àòàêóâàíîòî ðåøåíèå  като неправилно и незаконосъобразно ñëåäâà äà ñå отмени и вместо него да се постанови друго, с което предявеният иск ще се отхвърли..

            Разноски за производството пред ПРС и ПОС в полза на въззивника се присъждат в размер на   лв. - направени както следва –  300лв.- адв.хонорар пред ПРС и 1000 лв.- адв.хонорар пред ПОС, 100 лв – ДТ ПОС.

            Âîäèì îò ãîðíîòî ñúäúò

 

                                                          Р    Å     Ø     È:

           

ОТМЕНЯ ðåøåíèå №4270 от 29.11.2011 г. на Пловдивсêèÿ ðàéîíåí ñúä, 14 гр.с. по гр.д.№1235/2011 г.- ИЗЦЯЛО и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ предявеният от А.Г.М. *** против „Алика”ЕООД със седалище и АУ: гр.Пловдив, ул.”******* иск да се признае за установено по отношение на „Алика”ЕООД-гр.Пловдив, че А.Г.М. *** е собственик на основание придобивна даност с начален момент 1997 г. до настоящия момент на следните земеделски земи, находящи се в зелището на с.Първенец, м.Плешево, а именно:

 имот №015065 – лозе – ПИ с идентификатор 59032.15.65 по кад.карта и кадастри, одобрени със заповед №РД-18-86/10.12.2007 г. при граници: ПИ с ИД 59032.15.204, ПИ с ид 59032.1567, ПШ с ИД 59032.15.66, ПИ с ИД 59032.15.252 и ПИ с ИД 59032.15.62;

Имот №015067 – лозе - ПИ с идентификатор 59032.15.67 по кад.карта и кадастри, одобрени със заповед №РД-18-86/10.12.2007 г. при граници: ПИ с ИД 59032.15.204, ПИ с ид 59032.15.69, ПШ с ИД 59032.15.68, ПИ с ИД 59032.15.252 и ПИ с ИД 59032.15.66, ПИ с ИД 59032.15.65;

Имот №015068 – лозе - ПИ с идентификатор 59032.15.68 по кад.карта и кадастри, одобрени със заповед №РД-18-86/10.12.2007 г. при граници: ПИ с ид 59032.15.69, ПШ с ИД 59032.15.67, ПИ с ИД 59032.15.252 и ПИ с ИД 59032.15.66;

Имот №015066 – лозе - ПИ с идентификатор 59032.15.66 по кад.карта и кадастри, одобрени със заповед №РД-18-86/10.12.2007 г. при граници: ПИ с ИД 59032.15.62, ПИ с ид 59032.15.65, ПИ с ИД 59032.15.67, ПИ с ИД 59032.15.252 и ПИ с ИД 59032.15.68;

ОСЪЖДА А.Г.М. *** да заплати на „Алика”ЕООД със седалище и АУ: гр.Пловдив, ул.”****** сумата  1400 лв.- разноски по делото.

Ðåøåíèåòî ìîæå äà ñå  îáæàëâà â 1-месечеí ñðîê ïðåä Âúðõîâ- íèÿ êàñàöèîíåí ñúä.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: