Обща информация
Информация за съдебната палата
03
05
06
07
08
09
10
11
12
  График на насрочените дела в Окръжен Съд Пловдив

за периода 12.04.2010-17.04.2010г.

         В изпълнение решение на ВСС – протокол № 27/07.06.2006 г. и съобразно заповед на председателя на Окръжен съд Пловдив № РД 27/23.06.2006 г., считано от 01 юли 2006 г. разпределението на граждански, наказателни, административни и фирмени дела по състави и докладчици се извършва по принципа на случайния избор – чрез компютърна програма.