1.Вътрешни правила за изпращане на документи в електронен вариант до адвокати вписани в регистъра на АК гр. Пловдив.

          1 Приложение № 1-з а я в л е н и е

 

     2.Вътрешни правила за обработване на жалби и сигнали за нередности, нарушения, корупция и измами.

 

      3.Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Окръжен съд Пловдив.

        Приложение № 1-з а я в л е н и е за достъп до обществена информация

 

    4.Вътрешни правила за изпращанена съобщения и призовки от Окръжен съд Пловдив чрез електронен пощенски адрес .

         Приложение № 1-з а я в л е н и е за изпращане на съобщения и призовки по e-mail

 

 

    5.Стратегически план за развитие на Окръжен съд-Пловдив за периода 2015-2017 г.