Списъци на търговците и търговските дружества и кооперации, за които не е поискана пререгистрация в срока на пар.4, ал.1 от ПЗР на ЗТР:

 

 свали Списък 1

 свали Списък 2

 

          

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА ПРОИЗВОДСТВО по НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

 

на регистрираните на територията на Пловдивски окръжен съд търговци удостоверение за наличие/липса на заведени дела за несъстоятелност се издават от съда въз основа на подадена писмена молба с приложени към нея документи

 

Необходими документи:

 1. Молба /свободен текст или приложения примерен „Образец 1”. Същият можете да получите и от ксерокса на Информационно облужване/;
 2. Удостоверение за актуално състояние / разпечатка от Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията ;
 3. Държавна такса от 5 лв. по сметката на Окръжен съд Пловдив/при наличие на кредитна или дебитна карта може да се заплати в стая №108-Регистратура на Окръжен съд/;
 4. Пълномощно /ако молбата се подава от пълномощник/.

образецОбразец 1

Молбата с приложените към нея документи се подава в стая 108, ет.1 - "Регистратура на Окръжен съд Пловдив" /Работно време от 8.30 до 17.00 ч. всеки ден без прекъсване/.

Изготвеното удостоверение може да бъде получено на следващия работен ден след 14 ч. в стая 115, ет.1-Деловодство по несъстоятелност .

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ

/само за търговци, които не са пререгистрирани съгласно ЗТР/

                                              

За регистрираните на територията на Пловдивския окръжен съд търговци, Удостоверение за актуално състояние /УАС/ се издава от съда, въз основа на  подадена писмена молба, с приложени към нея документи в стая 108, етаж 1 – „Регистратура” /Работно време от 8.30 до 17.00 часа всеки ден без прекъсване/. Изготвеното удостоверение може да бъде получено на следващия работен ден.

 

Необходими документи:

Молба /виж приложения примерен „Образец 2”. Същият можете да получите и на място в ст. 108 или в „Информационния център” на входа на Съдебната палата/

Такса – 5 лв. по сметка на ПОС.

образецОбразец 2

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИСИ ОТ ФИРМЕНО ДЕЛО

                           

За регистрираните на територията на Пловдивския окръжен съд търговци и ЮЛНЦ, преписи от приложени по съответното фирмено дело документи се издават от съда, въз основа на  подадена писмена молба, с приложени към нея документи в стая 108, етаж 1 – „Регистратура” или във Фирмен архив /Работно време от 8.30 до 17.00 часа всеки ден без прекъсване/.

 

Изготвените преписи могат да бъдат получени на следващия работен ден във фирмен архив.

 

Необходими документи:

 1. Молба /виж приложения примерен „Образец 3”. Същият можете да получите и на място в ст. 108 или в „Информационния център” на входа на Съдебната палата/
 2. Такса – съгласно Тарифа № 1 към Закона за ДТ за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и МП, както следва:

  - удостоверение – 5 лв.;

   

  - препис от документ – 2 лв., а ако преписът е повече от една страница – на всяка следваща по 1 лв.

образецОбразец 3

ФИРМЕНА РЕГИСТРАЦИЯ

                           

Молби за нови регистрации, промени или за отстраняване на нередовности /по разпореждане "БД"/ се подават в "Регистратура" - стая 108, ет.1.

Справки по фирмените дела, по които е постановено разпореждане за отстраняванена нередовности, се правят в стая 122, етаж 1.

Справки от компютърната система се дават и от "Регистратура" - стая 108.