ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ОТ  ОКРЪЖЕН СЪД ПЛОВДИВ ЗА ПЕРИОДА

22.1.201826.1.2018 г.

 

22.1.2018 г.

 

1.  НОХД №2094/2017 г. – докл. М. Буюклиева, 9.00 часа, 2 зала

Срещу подсъдимия Цветан А. е повдигнато обвинение в това, че на 22.06.2017 г. в гр. Пловдив, в апартамент на ул. „Ландос“ умишлено е умъртвил Н. А., като деянието е извършено по особено мъчителен начин за убития и с особена жестокост – престъпление по чл.116, ал.1, т.6, пр.2 и пр.3, вр. чл. 115 от НК.

 

2.  НОХД №2205/2017 г. – докл. М. Буюклиева, 10.30 часа, 2 зала

Срещу подсъдимия Атанас А. е повдигнато обвинение в това, че:

I.   На 3.06.2008 г. в гр. Пловдив, в качеството му на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – частен съдебен изпълнител /ЧСИ/ с регистрационен №757, район на действие Окръжен съд – Пловдив, по изпълнително дело по описа на ЧСИ Атанас А. е нарушил служебните си задължения по разпределение на събраните суми в размер на 3287,19 лв., постъпили от длъжника „А.“ АД на 23.05.2008 г. по сметка на ЧСИ Атанас А. в „Прокредитбанк“ АД, произтичащи от Граждански процесуален кодекс, съгласно, който „Разпределение:

Чл. 460 Ако събраната по изпълнителното дело сума е недостатъчна за удовлетворяване на всички взискатели, съдебният изпълнител извършва разпределение, като най-напред отделя суми за изплащане на вземанията, които се ползват с право на предпочтително удовлетворение. Остатъкът се разпределя между другите вземания по съразмерност.“

и не е изпълнил служебните си задължения по предявяване на разпределението, произтичащи от Граждански процесуален кодекс, съгласно който: „Предявяване на разпределението:

Чл. 462, ал.1 Съдебният изпълнител предявява разпределението на длъжника и на всички взискатели, които се призовават за това в определен от съдебния изпълнител ден“,

с цел да набави за другиго /адвокат М. Г./ облага в размер на 3287,19 лв. и да причини другиму / на С. Ф./ вреда и от деянието са настъпили значителни вредни последици:

– лишил е от възможност С. Ф. да удовлетвори вземанията си от сумата в размер на 3287,19 лв. и от правото му по чл. 463, ал.1 и ал.2 от ГПК да обжалва протокола по разпределение пред Окръжен съд и Апелативен съд – Пловдив;

-уронил е престижа на възложените му от държавата чрез Министъра на правосъдието публични функции по изпълнението – престъпление по чл. 282, ал.2 вр. ал.1 от НК.

II.През периода 4.04.2008 г. до 14.01.2010 г. в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, в качеството му на частен съдебен изпълнител с регистрационен №757, район на действие Окръжен съд – Пловдив, е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери, общо 17 950,56 лева – данък върху добавената стойност /ДДС/ за частен съдебен изпълнител Атанас А., рег. №757, като при водене на счетоводство е съставил и използвал документи с невярно съдържание – отчетни регистри-дневници за продажби, като е потвърдил неистина пред ТД на НАП – гр. Пловдив в писмени декларации, които се изискват по силата на закон – чл. 125, ал.1 от ЗДДС /Закона за данъка върху добавената стойност/ и правилник да приложението му – чл. 116, ал.1 от ППЗДДС и като не е издал данъчни фактури за доставки от ЧСИ Атанас А., рег. №757, в нарушение на изискванията на чл. 113, ал.1 от ЗДДС – престъпление по чл. 255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1-во и т.3, пр.1-во, вр. чл. 26, ал.1 от НК.

Делото е насрочено за разглеждане в разпоредително заседание само с участие на страните за обсъждане на въпросите по чл. 248, ал.1 от НПК.

 

23.1.2018 г.

 

1.  НОХД №677/2017 г. – докл. Св. Станева, 9.00 часа, 5 зала

Подсъдими са Асен И., Михаил К., Юсуф А., Кристина Д. и Христо Р.

I.   Срещу подсъдимия Юсуф А. са повдигнати обвинения в това, че в периода от 7.04.2014 г. до 8.04.2014 г. в условията на продължавано престъпление от гр. Истанбул, република Турция, до с. Поповица, област Пловдивска, както следва:

1а. На 7.04.2014 г. в гр. Истанбул, република Турция, в съучастие, като подбудител и помагач с лицата Христо Р., Кристина Д., Михаил К. и Асен Иванов, като извършители, умишлено е склонил и улеснил, чрез даването на съвети, разяснения, отстраняване на спънки и набавянето на средства, гореизброените лица, без надлежно разрешително да придобият с цел разпространение високорисково наркотично вещество, а именно: 236,77 гр. хероин на стойност 37 883,2 лв. и 251,4 гр. хероин на стойност 22 626 лв., всичко хероин на обща стойност 60 509,2 лв.

.В периода 7.04 2014 г. до 8.04 2014 г. от гр. Истанбул, република Турция, до с. Поповица, област Пловдивска, в съучастие като подбудител и помагач, с лицата Кристина Д., Михаил К. и Христо Р., и тримата извършители, умишлено е склонил и улеснил, чрез даването на съвети, разяснения, отстраняване на спънки и набавянето на средства горепосочените лица, без надлежно разрешително да държат с цел разпространение високорисково наркотично вещество, а именно посоченото в т. 1а наркотично вещество, като наркотичното вещество е в особено големи размери – престъпление по чл. 354а, ал.2 пр.2 вр. ал.1 пр.1 вр. чл. 26 ал.1 вр. чл. 20 ал.3 ал.4 вр. ал.1 от НК.

2.За това, че на 7.04.2014 г. в съучастие като подбудител и помагач с лицата Кристина Д. и Христо Р., като извършители, умишлено е склонил и улеснил, чрез даването на съвети, разяснения, отстраняване на спънки и набавянето на средства гореизброените лица, без надлежно разрешително да пренесат през границата на страната – през ГКПП „Капитан Андреево“, от република Турция в република България, високорискови наркотични вещества, а именно 237,77 гр. хероин на стойност 37 883,2 лв. и 251,40 гр. хероин на стойност 22 626 лв., всичко хероин на обща стойност 60 509,2 лв. – престъпление по чл. 242, ал.2 вр. чл. 20 ал.3 ал.4 вр. ал.1 от НК.

II.Срещу подсъдимия Асен И. са повдигнати обвинения в това, че на 7.04.2014 г. в гр. Истанбул, република Турция, в съучастие, като извършител,  с лицата Христо Р., Кристина Д., Михаил К., като извършители и Юсуф А. като подбудител и помагач, без надлежно разрешително е придобил с цел разпространение  високорисково наркотично вещество, а именно: 236,77 гр. хероин на стойност 37 883,2 лв. и 251,4 гр. хероин на стойност 22 626 лв., всичко хероин на обща стойност 60 509,2 лв. – престъпление по чл. 354а, ал.2 пр.2 вр. ал.1 пр.1 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 от НК.

III.       Срещу подсъдимата Кристина Д. е повдигнато обвинение в това, че в периода от 7.04.2014 г. до 8.04.2014 г. в условията на продължавано престъпление от гр. Истанбул, република Турция, до с. Поповица, област Пловдивска, както следва:

1а. На 7.04.2014 г. в гр. Истанбул, република Турция, в съучастие, като извършител  с лицата Христо Р., Михаил К. и Асен Иванов, като извършители, и Юсуф А. като подбудител и помагач, без надлежно разрешително е придобила и държала  с цел разпространение високорисково наркотично вещество, а именно: 236,77 гр. хероин на стойност 37 883,2 лв. и 251,4 гр. хероин на стойност 22 626 лв., всичко хероин на обща стойност 60 509,2 лв.

.В периода 7.04 2014 г. до 8.04 2014 г. от гр. Истанбул, република Турция, до с. Поповица, област Пловдивска, в съучастие като извършител, с лицата., Михаил К. и Христо Р., като извършители, и Юсуф А., като подбудител и помагач, без надлежно разрешително е държала с цел разпространение високорисково наркотично вещество, а именно посоченото в т. 1а наркотично вещество, като наркотичното вещество е в особено големи размери – престъпление по чл. 354а, ал.2 пр.2 вр. ал.1 пр.1 вр. чл. 26 ал.1 вр. чл. 20 ал.2 вр. ал.1 от НК.

За това, че на 7.04.2014 г. в съучастие, като извършител, с лицата Христо Р., като извършител и Юсуф А. като подбудител и помагач, без надлежно разрешение е пренесла  през границата на страната – през ГКПП „Капитан Андреево“, от република Турция в република България, високорискови наркотични вещества, а именно 237,77 гр. Хероин на стойност 37 883,2 лв. и 251,40 гр. хероин на стойност 22 626 лв., всичко хероин на обща стойност 60 509,2 лв. – престъпление по чл. 242, ал.2 вр. чл. 20 ал.2 вр. ал.1 от НК.

IV.        Срещу подсъдимия Христо Р. е повдигнато обвинение в това, че в периода от 7.04.2014 г. до 8..04.2014 г. в гр. Истанбул, република Турция, в условията на продължавано престъпление от гр. Истанбул, република Турция до с. Поповица, област Пловдивска, както следва:

. На 7.04.2014 г. в гр. Истанбул, република Турция, в съучастие, като извършител, с лицата Кристина Д., Михаил К. и Асен И., като извършители, и Юсуф А. като подбудител и помагач, без надлежно разрешително е придобил и държал с цел разпространение  високорисково наркотично вещество, а именно: 236,77 гр. хероин на стойност 37 883,2 лв. и 251,4 гр. хероин на стойност 22 626 лв., всичко хероин на обща стойност 60 509,2 лв.

. В периода от 7.04.2014 г. до 8.04.2014 г. от гр. Истанбул до с. Поповица, област Пловдивска, в съучастие като извършител с лицата Кристина Д. и Михаил К., като извършители, и Юсуф А.като подбудител и помагач, без надлежно разрешително е държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество,  а именно посоченото в т.1а наркотично вещество, като наркотичното вещество е в особено големи размери - престъпление по чл. 354а, ал.2 пр.2 вр. ал.1 пр.1 вр. чл. 26 ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 от НК.

2.  За това, че на 7.04.2014 г. в съучастие като извършител с лицата Кристина Д. , като извършител, и Юсуф А., като подбудител и помагач,  без надлежно разрешително е пренесъл  през границата на страната – през ГКПП „Капитан Андреево“, от република Турция в република България, високорискови наркотични вещества, а именно 237,77 гр. Хероин на стойност 37 883,2 лв. и 251,40 гр. хероин на стойност 22 626 лв., всичко хероин на обща стойност 60 509,2 лв. – престъпление по чл. 242, ал.2 вр. чл. 20 ал.2 вр. ал.1 от НК.

V.  Срещу подсъдимия Михаил К. е повдигнато обвинение в това, че в периода от 7.04.2014 г. до 8.04.2014 г. в условията на продължавано престъпление от гр. Истанбул, република Турция, до с. Поповица, област Пловдивска, както следва:

. На 7.04.2014 г. в гр. Истанбул, република Турция, в съучастие, като извършител  с лицата Христо Р., Кристина Д. и Асен Иванов, като извършители, и Юсуф А. като подбудител и помагач, без надлежно разрешително е придобил и държал  с цел разпространение високорисково наркотично вещество, а именно: 236,77 гр. хероин на стойност 37 883,2 лв. и 251,4 гр. хероин на стойност 22 626 лв., всичко хероин на обща стойност 60 509,2 лв.

1б.В периода 7.04 2014 г. до 8.04 2014 г. от гр. Истанбул, република Турция, до с. Поповица, област Пловдивска, в съучастие като извършител, с лицата Христо Р. и Кристина Д., като извършители, и Юсуф А., като подбудител и помагач, без надлежно разрешително е държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество, а именно посоченото в т. 1а наркотично вещество, като наркотичното вещество е в особено големи размери – престъпление по чл. 354а, ал.2 пр.2 вр. ал.1 пр.1 вр. чл. 26 ал.1 вр. чл. 20 ал.2 вр. ал.1 от НК.

 

2.   НОХД №2408/2017 г. – докл. Св. Станева, 13.30 часа, зала 5

Срещу подсъдимата Величка Д. е повдигнато обвинение в това, че през периода от 26.11.2014 г. до 5.05.2015 г. в гр. Раковски, гр. Брезово, обл. Пловдив, с. Войводиново, обл. Пловдив, гр. Чирпан, обл. Стара Загора, гр. Пазарджик и гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление е използвала платежни инструменти – банкова карта, издадена от „Банка ДСК“ ЕАД на името на Г. П., и банкова карта, издадена от „Банка ДСК“ на името на съпругата му И. П., без съгласието на титулярите на съответните банкови карти, като е изтеглила парични суми от АТМ устройства, като общо изтеглените пари са на сума 14 280  лева /от които 12 280 лева собственост на Г. П. и 2000 лева собственост на съпругата му И.П./ и деянието не съставлява по-тежко престъпление – престъпление по чл. 249, ал.1 вр. с чл. 26, ал.1 от НК.

 

24.1.2018 г.

 

1.  НОХД№2722/2016 г. – докл. М. Маркова, 9.30 ч., 2 зала

 Срещу подсъдимия Иван Г. е повдигнато обвинение по чл. 343, ал. 1, б. „в“, вр. чл.342, ал. 1 от НК за това, че на 3.06.2016 г. на пътя Карлово – Пловдив при управление на автомобил „Алфа Ромео“ е нарушил правилата на движение: чл. 20, ал.2, чл. 42, ал. 1 т.2, чл. 42, ал.2 т.2, чл. 43, т.4 от ЗДвП и по непредпазливост е причинил смъртта на велосипедиста Д. Д. – престъпление по чл. 343, ал.1, б. „В“ вр. чл. 342, ал.1 от НК.

 

2.  НОХД№1044/2017 г. – докл. М. Маркова, 12.00 часа, 2 зала

Срещу подсъдимия Йордан И. е повдигнато обвинение в това, че:

I.       на 14.09.2014 г. в с. Йоаким Груево, обл. Пловдивска, умишлено е умъртвил другиго – В.В. , от гр. Стамболийски, като убийството е извършено по хулигански подбуди – престъпление по чл. 116, ал.1 т.11 вр. чл. 115 от НК,

II.    и в това, че на 14.09.2014 г. в с. Йоаким Груево, обл. Пловдивска, е подбуждал две лица към престъпление по чл. 290 ал.1 от НК – като пред надлежен орган на властта – разследващ полицай от РУ на МВР – гр. Стамболийски като свидетели устно, съзнателно да затаят истина по досъдебно производство по описа на РУ на МВР – гр. Стамболийски, преобразувано в досъдебно производство по описа на ОСлО – ОП  гр. Пловдив, като казал на първия: „Каквото е видял да го забрави“, а на втория: „Нищо не си видял, нищо не си чул. Нищо не е станало“, по отношение на нанесения от него удар с крак в областта на брадата спрямо пострадалия В. В., и случаят е особено тежък – престъпление по чл. 293 ал.2 вр. ал.1 от НК.

 

25.1.2018 г.

 

1.  НОХД №1598/2017 г. – докл. М. Добрева, 9.00 часа, 10 зала

Срещу подсъдимия Венцеслав К. е повдигнато обвинение в това, че на 15.05.2016 г. в гр. Пловдив умишлено е умъртвил повече от едно лице – две лица – майка си Б. К. и баща си Ц. К. , като убийството е извършено предумишлено, с особена жестокост и с користна цел – престъпление по чл. 116 ал.1 т.3 пр.1 и пр.2 т. 4 пр.3 т.6 пр.3 т.7 и т.9 вр. чл.115 от НК.

Делото е насрочено и за 26.1.2017 г. от 9.00 часа в 10 зала.

 

2.  НОХД №959/2017 г. – докл. Хр. Симидчиев, 13,30 часа,  1 зала

Срещу подсъдимия Диян Г. е повдигнато обвинение в това, че на 25.08.2015 г. в гр. Сопот, обл. Пловдив, при управляване на моторно превозно средство – автобус, марка „Мерцедес“, модел 408, е нарушил правилата за движение, а именно: чл. 20 ал.2 и чл. 116 от ЗДвП, и по непредпазливост е причинил смъртта на П. П., от гр. Карлово, обл. Пловдив, настъпила на 24.09.2015 г. – престъпление по чл. 343 ал.1 б. „в“ пр. 1 вр. чл. 342 ал.1 от НК.

 

      ЗАБЕЛЕЖКА: Посочените дела предстоят да се разгледат от съдебните състави и към настоящия момент се касае само за обвинения към подсъдимите. Съгласно чл. 16 от НПК обвиняемият се счита за НЕВИНЕН до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, с която се установява противното.