ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ОТ  ОКРЪЖЕН СЪД ПЛОВДИВ ЗА ПЕРИОДА

23.04.201827.04.2018 г.

 

23.04.2018 г.

 

1. НОХД№561/2018 г. – докл. В. Евстатиева, 9.30 часа,  зала 5

Срещу подсъдимия Валентин Д. е повдигнато обвинение в това, че на 22.04.2017 г. на път II-86, 3+401 км, в област Пловдив, при управляване на моторно превозно средство „Мерцедес Е 200 ЦДИ“ е нарушил правилата за движение:

- Чл. 20 ал.1 от ЗДвП: „Като водач не е контролирал непрекъснато пътното превозно средство, което управлявал“

- Чл. 20 ал.2 от ЗДвП: „Като водач на пътно превозно средство е бил длъжен при избиране скоростта на движение да се съобразява с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозния товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъде в състояние да спре пред всяко предвидимо препятствие. Водачът е длъжен да намали скоростта и в случай на необходимост да спре, когато възникне опасност за движението“

- Чл. 23 ал.1 от ЗДвП: „Като водач на пътно превозно средство е бил длъжен да се движи на такова разстояние от движещото се пред него друго превозно средство, че да може да избегне удряне в него, когато то намали скоростта или спре рязко“,

и по непредпазливост е причинил смъртта на Г. В. – престъпление по чл. 343 ал.1 б. „В“ вр. чл. 342 ал.1 от НК.

Делото е насрочено в разпоредително заседание.

 

2. НОХД №517/2018 г. – докл. М. Буюклиева, 13.30 часа, зала 10

Срещу подсъдимия Атанас М. е повдигнато обвинение в това, че на 29.05.2014 г. в гр. Стамболийски, като лице, което управлява и представлява юридическото лице – „Доминус“ ЕООД – гр. Стамболийски, е представил пред Общинска служба „Земеделие“ гр. Стамболийски неверни сведения в заявление за подпомагане за 2014 г. в нарушение на задължение да предостави такива, регламентирано в чл. 32 ал.1, чл. 39 ал.1 и чл. 41 ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители и в чл. 3 ал.1 т.3 б. „А“ и б. „В“ от Наредба №5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, издадена от министъра на земеделието и храните на основание чл. 32 ал.5 от Закона за подпомагане на земеделските производители, като в приложената към заявлението таблица за ползваните парцели за 2014 г. е посочил, че ползва /обработва/ общо 163 парцела в землищата на с. Йоаким Груево, гр. Стамболийски, с. Куртово Конаре, с. Ново село, гр. Перущица и с. Триводици с обща декларирана площ 665,03 хектара, които са поддържани в добро земеделско и екологично състояние, а в действителност 136 парцела от тях или части от тях, с обща площ 442,5 хектара са необработени, не отговарят на изискванията за поддържане на земеделските парцели, не са ползвани /обработвани/ през 2014 г. от заявителя „Доминус“ ЕООД – гр. Стамболийски и са недопустими за подпомагане, за да получи „Доминус“ ЕООД – гр. Стамболийски средства от еврофондове, принадлежащи на Европейския съюз и предоставени от Европейския съюз на българската държава по „Схема за единно плащане на площ“, разпределяни чрез Държавен фонд „Земеделие“ – София – престъпление по чл. 248а ал.3 вр. ал.2 от НК.

Делото е насрочено в разпоредително заседание.

 

24.04.2018 г.

 

1. НОХД№2172/2017 г. – докл. Св. Станева, 9.00 часа,  10 зала

Подсъдими по делото са Костадин П. и Надежда М.

 

Срещу Костадин П. са повдигнати обвинения:

1.  За това, че през периода месец април – 14.05.2013 г. в гр. Куклен, обл. Пловдив, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – зам.-кмет на община Куклен, изпълняващ длъжността „кмет на община Куклен“, съгласно решение №207/31.08.2012 г. на Общински съвет – Куклен, е приел дар – пари в размер на 3000 лева, който не му се следва, от Надежда М., за да извърши друго престъпление във връзка със службата си – такова по чл. 282, ал.2, вр. Ал.1 от НК – престъпление по чл. 302, т.1, б. „Б“, във вр. Чл. 301, ал.3, във вр. Ал.1 от НК.

2.  За това, че на 14.05.2013 г. в гр. Пловдив и гр. Куклен, обл. Пловдив, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – заместник-кмет на община Куклен, изпълняващ длъжността „кмет на община Куклен“, съгласно решение №207/31.08.2012 г. на Общински съвет – Куклен, е превишил властта и правата си по чл. 36а, ал.2 от ЗОП – при осъществяване на контрола по ал.1 възложителят проверява само съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка /чл. 36а, ал.1 от ЗОП – възложителят или упълномощеното лице по чл. 8, ал.2 има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди издаване на съответните решения/, като е отворил пликовете, съдържащи ценовите оферти на участниците, запознава се със съдържанието им, сверил ги е с ценовата оферта на „Надежда 2000“ ЕООД, в обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение – гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен“ с цел да набави за другиго – „Надежда 2000“ ЕООД – гр. Пловдив, облага – парични средства в размер на 74 327  лева, представляващи стойността на едногодишен договор по обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение – гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен“ и от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици, изразяващи се в сериозно накърняване на авторитета и доверието в местната власт – община Куклен и Общински съвет Куклен – престъпление по чл. 282, ал.2, вр. Ал.1 от НК.

3.  За това, че на 14.05.2013 г. в гр. Куклен, обл. Пловдив, е скрил чужди документи – ценови предложения на „Надежда – 2000“ ЕООД – гр. Пловдив, внесени от кандидата „Надежда 2000“ ЕООД – гр. Пловдив, в община Куклен по обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение – гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен“ с цел да набави за себе си и за „Надежда – 2000“ ЕООД – гр. Пловдив облага – престъпление по чл. 319 от НК.

4.  За това, че на 10.06.2014 г. в гр. Куклен, обл. Пловдив, е приел от Надежда М. дар – пари в размер на 1200 лева, който не му се следва, за да упражни влияние при вземане на решение /определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка/ от длъжностно лице – правоспособен юрист А. С., член на комисия за провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка, във връзка със службата му / по провеждане на открита процедура по ЗОП с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение – гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен“, назначена със заповед №429/27.05.2014 г. на  зам.-кмет, изпълняващ длъжността кмет на община Куклен – Костадин  П./ - престъпление по чл. 304б, ал.1 от НК.

5.  За това, че на 10.06.2014 г. в гр. Куклен, обл. Пловдив, е скрил чужди документи – ценови предложения на „Надежда 2000“ ЕООД – гр. Пловдив, внесени от кандидата „Надежда 2000“ ЕООД – гр. Пловдив в община Куклен по „открита процедура“ с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение – гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен“, с цел да набави за себе си и за „Надежда 2000“ ЕООД – гр. Пловдив, облага – престъпление по чл. 319 от НК.

 

Срещу Надежда М. е повдигнато обвинение:

1.  За това, че през периода април – 14.05.2013 г. в гр. Куклен, обл. Пловдив, е дала дар – пари в размер на 3000 лева, който не му се следва, на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – Костадин П., заместник-кмет на община Куклен, изпълняващ длъжността „кмет на община Куклен“, за да извърши действия по служба, в качеството му на възложител по обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение – гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен“, за провеждане на „открита процедура“ по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение – гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен“, като осигури спечелването на обществената поръчка на „Надежда 2000“ ЕООД – гр. Пловдив – престъпление по чл. 304а, във вр. чл. 304, ал.1 от НК.

2.  За това, че на 10.06.2014 г. в гр. Куклен, обл. Пловдив, е дала дар – пари в размер на 1200 лева, на Костадин П., заместник-кмет на община Куклен, изпълняващ длъжността „кмет на община Куклен“, който е твърдял, че може да упражни влияние при вземане на решение /определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка/ от длъжностно лице във връзка със службата му, а именно на членовете на комисията по провежданата в община Куклен „ открита процедура“ по ЗОП с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение – гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен“ - престъпление по чл. 304б, ал.2 от НК.

 

25.04.2018 г.

 

1. НОХД № 2351/2017 г.докл. М. Маркова,  9.30 часа, 10 зала

Делото е насрочено по реда на чл. 270 от НПК по искане на подсъдимия Атанас Ч. за изменение на мярката за неотклонение „задържане под стража“.

Подсъдими по делото са Атанас Ч., Веселин З., Симеон Г., Бисер Р., Стефан Г. и Васил В.

Веселин З., Атанас Ч., Симеон Г., Бисер Р. и Васил В. са обвинени за извършване на опит за предумишлено убийство с користна цел, за умишлени палежи, при условията на продължавано престъпление, с последвали значителни вреди и за умишлено унищожаване на чужди движими вещи – престъпления по чл. 116 ал. 1, по чл. 330 ал. 3 и по чл. 216 ал. 1 от НК.

Веселин З. като подбудител и помагач, Атанас Ч. като подбудител, Васил В. като помагач, Симеон Г.  и Бисер Р. като извършители, са обвинени в това, че на 12 февруари 2014 г. в съучастие са направили опит умишлено да умъртвят Аргир Г., собственик на медицински център в гр. Пловдив, като същият е бил намушкан многократно с нож във входа на жилищния блок, където е живеел в район „Южен“  в гр. Пловдив.

Петимата са обвинени и за извършване на множество умишлени палежи на автомобили през периода от 9 януари 2014 г. до 22 януари 2015 г. в гр. Пловдив. На 9 януари 2014  г. са били запалени лек автомобил, марка „Мерцедес ML 280“ и лек автомобил, марка „Тойота Ланд Круизер“, собственост на Антоний Й. и на фирмата на съпругата му Татяна Й. Колите били паркирани на ул. „Акация“ в гр. Пловдив. Поръчката за запалването била дадена от подс. Атанас Ч. на подс. Веселин З. Мотивът бил, че Атанас Ч. не бил избран за председател на Сдружение „Български ловно-рибарски съюз“ и му бил прекратен сключения с Община Пловдив 20-годишен договор за концесия на пазара на ул. „Младежка“ в гр. Пловдив, за което смятал, че има вина постр. Антоний Й.  И двата автомобила са били запалени от подс. Васил В.

На 10 януари 2014 г., със същия мотив Атанас Ч. поръчал да бъде счупено предното обзорно стъкло на лек автомобил „Мерцедес GL 320“, собственост на фирмата на Татяна Й., което е било извършено от подсъдимите  Симеон Г. и Васил В.

Веселин З. и Бисер Р. са обвинени и за извършен на 4 октомври 2014 г. палеж на лек автомобил, марка „Пежо“, собственост на лизингова къща, използван от лице от гр. Пловдив.

Атанас Ч., Веселин З., Симеон Г. и Бисер  Р. са обвинени и за умишлен палеж на лек автомобил, марка „Шкода Октавия“, който е бил запален на 10 януари 2015 г. Поръчката за запалването отново е била дадена от подс. Атанас Ч. поради лични причини, свързани с негова служителка. Те са обвинени и за извършен палеж на лек автомобил, марка „Мерцедес GL 320“, собственост на фирмата на Татяна Й. Колата е била запалена на 22 януари 2015 г. на ул. „Чернишевски“ в гр. Пловдив, като са пострадали три съседни автомобила.

По делото е подсъдим и Стефан Г. за държане на боеприпаси в големи количества, без надлежно разрешение, които са му били предадени от  Атанас Ч. – престъпление по чл. 339 ал. 2 от НК. Атанас Ч. е обвинен и за предаването на боеприпасите на Стефан Г. – престъпление по чл. 339 ал. 4 от НК. Стефан Г. е обвинен, че на 24 януари 2015 г. е  държал 575 броя ловни патрони без надлежно разрешение, като същите са били собственост на Атанас Ч.      

 

2. НОХД №2436/2017 г. – докл. Хр. Симидчиев, 13.30 часа,  зала 2

Срещу подсъдимия Ангел Б. е повдигнато обвинение в това, че на 18.06.2016 г. на главен път II-66, км 123+900 в посока с. Милево, обл. Пловдив – с. Поповица, обл. Пловдив, при управляване на МПС – мотоциклет „Ямаха“ е нарушил правилата за движение:

Чл. 20, ал.2 от ЗДвП – „Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението“,

Чл. 21, ал.1 от ЗДвП – „При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните скорости на скоростта км/ч: категория „А“ – 80 км/ч извън населено място“

Чл. 5, ал. 1 от ЗДвП – „Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди“,

и по непредпазливост е причинил смъртта на повече от едно лице и телесни повреди на повече от едно лице, а именно причинил смъртта на две лица – на В. И., починал на 18.06.2016 г., и на Н.И. – починал на 1.07.2016 г., както и е причинил телесни повреди на две лица: на В. С. и на М. П. – престъпление по чл. 343, ал.4, вр. с ал.3, пр. 3, б. „Б“, пр.1 и б. „А“, пр.1, вр. с ал.1, б. „В“ и б. „Б“, пр.2, вр. чл. 342, ал.1 от НК.

Делото е насрочено за разглеждане в разпоредително заседание само с участие на страните за обсъждане на въпросите по чл. 248, ал.1 от НПК.

 

26.04.2018 г.

 

1. НОХД 501/2018 г. – докл. М. Добрева,  14,00 часа, зала 10

Срещу подсъдимия Мариян Б. са повдигнати обвинения в това, че на 3.02.2017 г. в гр. Пловдив при управляване на моторно превозно средство – автобус марка „Исузу“ е нарушил правилата за движение по пътищата, а именно: чл. 5 /1/, /2/, чл. 20, ал.1, чл. 20, ал.2, чл. 25, ал.1, чл. 116, чл. 3, чл. 77, чл. 84 чл. 193 от Законаза движение по пътищата и по непредпазливост е причинил смъртта на И. Н. – престъпление по чл. 343 ал.1 б. „В“ вр. чл. 342 ал.1 от НК.

Делото е насрочено в разпоредително заседание.

 

2. НОХД №396/2018 г. – докл. М. Добрева, 15.00 часа,  зала 10

Срещу подсъдимия Росен П. е повдигнато обвинение в това, че на 24.03.2015 г. на път PVD1231 (II-56, Раковски – Пловдив) в отсечката с. Стряма – с. Момино село, обл. Пловдив, при управляване на моторно превозно средство – лек автомобил „Фиат Брава“, е нарушил правилата за движение:

- Чл. 20 ал.2 изр. 1 от ЗДвП / Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движение да се съобразяват с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие/, като по непредпазливост е причинил смъртта на К. Г. – престъпление по чл. 343 ал.1 б. Б вр. с чл. 3432 ал.1 от НК.

Делото е насрочено в разпоредително заседание.

 

ЗАБЕЛЕЖКА : Съгласно чл.16 от Наказателно - процесуалния кодекс обвиняемият се смята за невинен  до установяване на противното с влязла в сила присъда.