No 101/2010, XII състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност 20.11.2017 10:00 8
No 521/2012, XIII състав Други търговски дела 22.11.2017 14:00 8
No 181/2013, XI състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност 23.11.2017 09:15 8
No 269/2013, XI състав Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък 23.11.2017 10:00 8
No 403/2013, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 20.11.2017 10:30 8
No 508/2015, XII състав Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък 20.11.2017 10:00 8
No 518/2015, XXIII състав Иск за обезщетение за вреди, причинени от членове на органи на ТД или други ЮЛ 24.11.2017 10:30 8
No 105/2016, XVIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 21.11.2017 10:30 8
No 113/2016, XIII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 22.11.2017 14:30 8
No 222/2016, XX състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 20.11.2017 14:30 8
No 330/2016, XX състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност 20.11.2017 14:30 8
No 596/2016, XIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 22.11.2017 13:30 8
No 635/2016, XVIII състав Други търговски дела 21.11.2017 10:00 8
No 774/2016, XI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 23.11.2017 09:30 8
No 1/2017, XIII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 22.11.2017 13:30 8
No 24/2017, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 20.11.2017 14:30 8
No 59/2017, XI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 23.11.2017 09:30 8
No 105/2017, XIII състав Искове за права или правоотношения,породени или отнасящи се до концесия, обществена поръчка или приватизационен договор 22.11.2017 14:30 8
No 110/2017, XX състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност 20.11.2017 14:00 8
No 127/2017, XIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 22.11.2017 13:30 8
No 133/2017, XI състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 23.11.2017 10:30 8
No 179/2017, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 20.11.2017 09:00 8
No 183/2017, XII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 20.11.2017 09:00 8
No 238/2017, XVIII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 21.11.2017 10:00 8
No 263/2017, XIII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 22.11.2017 14:00 8
No 316/2017, XXIII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 24.11.2017 09:00 8
No 349/2017, XII състав Искове, основани на неоснователно обогатяване 20.11.2017 09:00 8
No 398/2017, XI състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 23.11.2017 09:00 8
No 417/2017, XVIII състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност 21.11.2017 09:00 8
No 441/2017, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. 23.11.2017 10:00 8
No 498/2017, XX състав Частни търговски дела 20.11.2017 14:00 8
No 508/2017, XX състав Частни търговски дела 20.11.2017 14:00 8
No 509/2017, XX състав Частни търговски дела 20.11.2017 14:00 8
No 511/2017, XVIII състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност 21.11.2017 09:30 8
No 547/2017, XVIII състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност 21.11.2017 09:30 8