No 3631/2014, VIII състав Вещни искове 23.1.2019 13:30 9
No 1121/2017, XXII състав Искове по ЗОПДНПИ 22.1.2019 10:30 7
No 1644/2017, XV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване 24.1.2019 14:30 7
No 2203/2017, XXII състав Искове по ЗОПДНПИ 22.1.2019 9:00 7
No 2651/2017, IV състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 22.1.2019 14:00 7
No 2973/2017, III състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 23.1.2019 15:00 7
No 3120/2017, IV състав Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък 22.1.2019 15:00 7
No 234/2018, I състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 24.1.2019 9:00 7
No 433/2018, XIV състав Делба 23.1.2019 9:00 9
No 513/2018, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 23.1.2019 9:30 9
No 532/2018, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение 22.1.2019 13:50 9
No 604/2018, VII състав Иск за изкупуване на част от съсобствен имот 22.1.2019 9:30 9
No 706/2018, XIV състав Делба 23.1.2019 10:00 9
No 830/2018, XV състав Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък 24.1.2019 14:00 7
No 961/2018, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване 22.1.2019 14:30 7
No 964/2018, I състав Вещни искове 24.1.2019 10:00 7
No 1100/2018, I състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 24.1.2019 9:30 7
No 1122/2018, III състав Запрещение 23.1.2019 14:00 7
No 1182/2018, I състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 24.1.2019 10:30 7
No 1319/2018, XXII състав Запрещение 22.1.2019 10:00 7
No 1327/2018, XIV състав ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители 23.1.2019 9:30 9
No 1331/2018, XIV състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 23.1.2019 10:00 9
No 1457/2018, XV състав Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък 24.1.2019 14:00 7
No 1493/2018, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 23.1.2019 9:00 9
No 1557/2018, IV състав Вещни искове 22.1.2019 13:30 7
No 1584/2018, III състав Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък 23.1.2019 15:30 7
No 1634/2018, X състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение 24.1.2019 14:00 9
No 1700/2018, XIV състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ 23.1.2019 10:00 9
No 1992/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 22.1.2019 9:30 9
No 2015/2018, V състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ 21.1.2019 10:00 9
No 2035/2018, III състав Запрещение 23.1.2019 15:00 7
No 2066/2018, V състав Делба 21.1.2019 10:30 9
No 2098/2018, XIV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение 23.1.2019 9:30 9
No 2101/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 21.1.2019 9:00 9
No 2107/2018, X състав Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство 24.1.2019 14:30 9
No 2123/2018, VIII състав Делба 23.1.2019 13:30 9
No 2143/2018, XXII състав Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък 22.1.2019 9:30 7
No 2167/2018, IX състав Делба 22.1.2019 13:30 9
No 2237/2018, VIII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ 23.1.2019 14:00 9
No 2329/2018, VII състав Делба 22.1.2019 9:30 9
No 2333/2018, VIII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. 23.1.2019 14:30 9
No 2376/2018, VIII състав Искове, основани на неоснователно обогатяване 23.1.2019 14:00 9
No 2393/2018, VII състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права 22.1.2019 10:00 9
No 2397/2018, IX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ 22.1.2019 13:30 9
No 2401/2018, VII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение 22.1.2019 10:00 9
No 2550/2018, VIII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. 23.1.2019 14:00 9
No 2563/2018, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 23.1.2019 9:30 9
No 2566/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 21.1.2019 9:30 9
No 2572/2018, V състав Делба 21.1.2019 9:30 9
No 2590/2018, X състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” 24.1.2019 14:30 9
No 2606/2018, VIII състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 23.1.2019 13:30 9
No 2628/2018, IX състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 22.1.2019 14:30 9
No 2637/2018, IX състав Искове по ЗОДОВ 22.1.2019 14:00 9
No 2667/2018, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение 21.1.2019 9:00 9
No 2678/2018, IX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение 22.1.2019 14:30 9
No 2689/2018, V състав Искове по КЗ 21.1.2019 9:50 9
No 2693/2018, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение 21.1.2019 10:30 9
No 2699/2018, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 24.1.2019 14:00 9
No 2733/2018, XIV състав Искове за развод и недействителност на брака 23.1.2019 9:30 9
No 2735/2018, VII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ 22.1.2019 10:00 9
No 2740/2018, X състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение 24.1.2019 14:00 9
No 2741/2018, XIV състав Искове по СК - издръжка, изменение 23.1.2019 9:00 9
No 2754/2018, XIV състав Производства по Закона за защита от домашното насилие 23.1.2019 10:00 9
No 2762/2018, IX състав Искове, основани на неоснователно обогатяване 22.1.2019 14:30 9
No 2776/2018, X състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ 24.1.2019 14:00 9
No 18/2019, VII състав Искове за трудово възнаграждение 22.1.2019 10:30 9