No 1464/2016, XXII състав Вещни искове 23.10.2018 09:30 7
No 1061/2017, XXII състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение 23.10.2018 09:00 7
No 1697/2017, XXII състав Искове по СК - за произход 23.10.2018 09:30 7
No 2607/2017, XV състав Искове за недействителност на гражданско-правни сделки 25.10.2018 15:00 7
No 281/2018, XXII състав Искове по Закона за авторското право и сродните му права 23.10.2018 10:30 7
No 481/2018, X състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. 24.10.2018 14:30 9
No 515/2018, XXII състав Запрещение 23.10.2018 09:00 7
No 537/2018, IX състав Делба 25.10.2018 09:30 9
No 829/2018, XV състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 25.10.2018 14:30 7
No 893/2018, XXII състав Искове по СК - за произход 23.10.2018 10:00 7
No 916/2018, XV състав Искове по СК - за произход 25.10.2018 13:30 7
No 1038/2018, III състав Искове по СК - за произход 25.10.2018 09:00 7
No 1053/2018, XV състав Искове по СК - за произход 25.10.2018 14:00 7
No 1129/2018, VII състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение 24.10.2018 09:30 9
No 1181/2018, III състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение 25.10.2018 10:00 7
No 1306/2018, XV състав Запрещение 25.10.2018 13:30 7
No 1337/2018, VI състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” 25.10.2018 14:30 9
No 1384/2018, IX състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ 25.10.2018 09:20 9
No 1431/2018, III състав Искове по ЗОДОВ 25.10.2018 09:30 7
No 1503/2018, XXII състав Запрещение 23.10.2018 10:00 7
No 1572/2018, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение 22.10.2018 10:00 9
No 1595/2018, V състав Искове, основани на неоснователно обогатяване 22.10.2018 09:00 9
No 1663/2018, III състав Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък 25.10.2018 10:00 7
No 1691/2018, X състав ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители 24.10.2018 14:00 9
No 1716/2018, IX състав Производства по Закона за защита от домашното насилие 23.10.2018 14:00 9
No 1752/2018, VI състав Възражения - чл. 423 ГПК (II инст. ОС) 23.10.2018 10:30 9
No 1774/2018, IX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. 23.10.2018 14:30 9
No 1788/2018, VI състав Възражения - чл. 423 ГПК (II инст. ОС) 23.10.2018 09:30 9
No 1810/2018, VI състав Възражения - чл. 423 ГПК (II инст. ОС) 23.10.2018 09:30 9
No 1838/2018, VI състав Възражения - чл. 423 ГПК (II инст. ОС) 23.10.2018 10:30 9
No 1895/2018, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение 22.10.2018 09:30 9
No 1934/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 23.10.2018 10:30 9
No 1935/2018, VI състав Искове по КЗ 23.10.2018 10:30 9
No 1936/2018, X състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение 24.10.2018 14:00 9
No 1954/2018, VI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение 25.10.2018 14:30 9
No 1962/2018, IX състав ИСКОВЕ ПО КТ 23.10.2018 13:30 9
No 1991/2018, VI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение 23.10.2018 10:30 9
No 1992/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 25.10.2018 14:00 9
No 1995/2018, IX състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество 23.10.2018 14:30 9
No 1999/2018, IX състав Искове, основани на неоснователно обогатяване 23.10.2018 13:40 9
No 2006/2018, VI състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ 23.10.2018 09:30 9
No 2010/2018, V състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. 22.10.2018 10:00 9
No 2020/2018, VI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение 23.10.2018 10:00 9
No 2026/2018, VII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение 24.10.2018 10:00 9
No 2030/2018, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 24.10.2018 14:30 9
No 2032/2018, IX състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение 23.10.2018 14:00 9
No 2038/2018, IX състав ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители 25.10.2018 10:00 9
No 2049/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 24.10.2018 09:30 9
No 2050/2018, X състав Искове, основани на неоснователно обогатяване 24.10.2018 14:00 9
No 2053/2018, VI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ 23.10.2018 10:00 9
No 2056/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 24.10.2018 09:00 9
No 2065/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 25.10.2018 14:00 9
No 2066/2018, VI състав Делба 25.10.2018 13:30 9
No 2072/2018, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 25.10.2018 09:30 9
No 2074/2018, IX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение 25.10.2018 09:10 9
No 2079/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 22.10.2018 09:30 9
No 2086/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 25.10.2018 14:30 9
No 2088/2018, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение 25.10.2018 13:30 9
No 2089/2018, VI състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 25.10.2018 14:00 9
No 2090/2018, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение 25.10.2018 10:00 9
No 2093/2018, III състав Павлов иск 25.10.2018 10:30 7
No 2096/2018, VI състав Искове по ЗОДОВ 25.10.2018 13:30 9
No 2102/2018, VII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение 24.10.2018 10:00 9
No 2127/2018, VI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ 23.10.2018 10:00 9
No 2150/2018, VI състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ 25.10.2018 14:30 9
No 2217/2018, X състав Искове по СК - издръжка, изменение 24.10.2018 14:00 9
No 2222/2018, VI състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” 23.10.2018 10:00 9