No 1453/2011, II състав Искове за недействителност на гражданско-правни сделки 27.4.2018 11:30 8
No 3235/2014, III състав Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък 25.4.2018 14:00 7
No 1082/2015, VI състав Делба 27.4.2018 10:30 9
No 1521/2015, I състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение 26.4.2018 11:00 7
No 2793/2015, III състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 25.4.2018 15:00 7
No 3265/2015, IV състав Искове по ЗОДОВ 24.4.2018 14:45 7
No 493/2016, XV състав Павлов иск 26.4.2018 14:30 7
No 539/2016, I състав Вещни искове 26.4.2018 10:00 7
No 1757/2016, VII състав Делба 26.4.2018 13:30 9
No 2728/2016, IV състав Искове по ЗОПДНПИ 24.4.2018 13:45 7
No 3069/2016, XV състав Искове за недействителност на гражданско-правни сделки 26.4.2018 14:30 7
No 76/2017, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване 24.4.2018 13:30 7
No 490/2017, III състав Вещни искове 25.4.2018 14:30 7
No 876/2017, I състав Искове по ЗОПДНПИ 26.4.2018 10:30 7
No 1122/2017, III състав Вещни искове 25.4.2018 15:30 7
No 1202/2017, V състав Делба 23.4.2018 10:00 9
No 1289/2017, XXII състав Искове за недействителност на гражданско-правни сделки 24.4.2018 09:00 7
No 1932/2017, IV състав Запрещение 24.4.2018 14:30 7
No 2012/2017, IX състав Делба 24.4.2018 14:30 9
No 2035/2017, XXII състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен 24.4.2018 10:00 7
No 2610/2017, XV състав Искове по СК - за произход 26.4.2018 13:30 7
No 2631/2017, XXII състав Запрещение 23.4.2018 09:30 извън съда
No 2631/2017, XXII състав Запрещение 24.4.2018 09:00 7
No 2633/2017, VII състав Делба 26.4.2018 13:30 9
No 2681/2017, XV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 26.4.2018 14:00 7
No 2854/2017, XXII състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 24.4.2018 10:30 7
No 3082/2017, XV състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ 26.4.2018 15:00 7
No 3120/2017, IV състав Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък 24.4.2018 14:00 7
No 40/2018, VII състав Делба 26.4.2018 14:30 9
No 65/2018, XXII състав Запрещение 24.4.2018 09:00 7
No 104/2018, VII състав Делба 24.4.2018 10:00 9
No 168/2018, X състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение 25.4.2018 13:30 9
No 186/2018, VI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ 27.4.2018 10:00 9
No 213/2018, XV състав Искове по СК - информация за осиновяване 26.4.2018 14:00 7
No 245/2018, X състав Искове за недействителност на правни сделки 25.4.2018 14:30 9
No 280/2018, I състав Искове по СК - за произход 26.4.2018 09:30 7
No 286/2018, VII състав Делба 24.4.2018 09:30 9
No 334/2018, VII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. 26.4.2018 13:30 9
No 359/2018, VII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ 24.4.2018 10:00 9
No 455/2018, VIII състав ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители 25.4.2018 09:30 7
No 460/2018, VIII състав Делба 25.4.2018 10:00 7
No 544/2018, XIV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване 25.4.2018 10:00 9
No 588/2018, X състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 25.4.2018 14:00 9
No 615/2018, V състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ 23.4.2018 09:30 9
No 634/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 27.4.2018 10:30 9
No 643/2018, XIV състав Искове за развод и недействителност на брака 25.4.2018 10:00 9
No 644/2018, VIII състав Искове по ЗОДОВ 25.4.2018 10:00 7
No 667/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 24.4.2018 10:00 9
No 696/2018, X състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ 25.4.2018 14:00 9
No 704/2018, VII състав ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА- Отмяна на неприсъствено решение 24.4.2018 09:30 9
No 705/2018, XIV състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 25.4.2018 09:00 9
No 724/2018, XIV състав Производства по Закона за защита от домашното насилие 25.4.2018 09:00 9
No 728/2018, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 25.4.2018 09:30 7
No 741/2018, IX състав Облигационни искове между съсобственици 24.4.2018 14:30 9
No 743/2018, XV състав Искове по СК - допускане на осиновяване 26.4.2018 13:30 7
No 750/2018, VI състав Иск за установяване на трудов стаж 27.4.2018 10:00 9
No 761/2018, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 24.4.2018 14:00 9
No 775/2018, VI състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 27.4.2018 09:30 9
No 779/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 27.4.2018 09:30 9
No 791/2018, IX състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 24.4.2018 13:30 9
No 809/2018, IX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение 24.4.2018 13:40 9
No 818/2018, XV състав Искове по СК - допускане на осиновяване 26.4.2018 13:30 7
No 841/2018, VII състав Искове за недействителност на правни сделки 26.4.2018 14:00 9
No 851/2018, XV състав Искове по СК - допускане на осиновяване 26.4.2018 09:00 7
No 868/2018, V състав Производства по Закона за защита от домашното насилие 23.4.2018 09:00 9