No 3393/2008, XXII състав Облигационни искове от/срещу владелец 23.1.2018 10:00 7
No 1032/2016, IV състав Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък 23.1.2018 14:15 7
No 1126/2016, XXII състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 23.1.2018 09:00 7
No 1636/2016, I състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен 25.1.2018 11:00 7
No 1777/2016, III състав Искове, основани на неоснователно обогатяване 24.1.2018 15:00 7
No 1924/2016, XV състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 25.1.2018 14:30 7
No 2035/2016, IV състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 23.1.2018 14:00 7
No 2347/2016, XIV състав ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители 23.1.2018 10:00 9
No 2670/2016, XXII състав Запрещение 23.1.2018 09:30 7
No 2854/2016, III състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение 24.1.2018 14:30 7
No 3069/2016, XV състав Искове за недействителност на гражданско-правни сделки 25.1.2018 15:30 7
No 545/2017, IV състав Вещни искове 23.1.2018 13:45 7
No 744/2017, I състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение 25.1.2018 10:30 7
No 893/2017, X състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 22.1.2018 14:00 9
No 936/2017, I състав Искове, основани на неоснователно обогатяване 25.1.2018 10:00 7
No 1078/2017, VII състав Делба 25.1.2018 10:00 9
No 1241/2017, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт 24.1.2018 14:00 7
No 1353/2017, XV състав Искове по СК - за произход 25.1.2018 13:30 7
No 1467/2017, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 25.1.2018 14:30 9
No 1479/2017, III състав Искове по ЗОДОВ 24.1.2018 15:30 7
No 1586/2017, IV състав Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък 23.1.2018 14:30 7
No 1717/2017, XIV състав Делба 25.1.2018 14:30 9
No 1803/2017, I състав Искове за недействителност на гражданско-правни сделки 25.1.2018 09:30 7
No 1863/2017, I състав Искове по ЗОДОВ 25.1.2018 09:15 7
No 1873/2017, III състав Запрещение 24.1.2018 14:30 7
No 1929/2017, VIII състав Искове, основани на неоснователно обогатяване 24.1.2018 10:00 9
No 2046/2017, XXII състав Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък 23.1.2018 09:00 7
No 2248/2017, XIV състав ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители 23.1.2018 09:30 9
No 2301/2017, XIV състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ 23.1.2018 09:30 9
No 2324/2017, V състав Производства по Закона за защита от домашното насилие 22.1.2018 09:30 9
No 2332/2017, III състав Запрещение 24.1.2018 14:30 7
No 2334/2017, XIV състав ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители 23.1.2018 09:30 9
No 2379/2017, XV състав Вещни искове 25.1.2018 14:00 7
No 2386/2017, VII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение 25.1.2018 10:00 9
No 2388/2017, V състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ 22.1.2018 10:30 9
No 2408/2017, VIII състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 24.1.2018 10:30 9
No 2437/2017, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 25.1.2018 09:30 9
No 2485/2017, X състав Делба 22.1.2018 14:00 9
No 2500/2017, VIII състав Делба 24.1.2018 10:00 9
No 2535/2017, X състав Делба 22.1.2018 14:30 9
No 2537/2017, IV състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 23.1.2018 13:30 7
No 2564/2017, XIV състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 23.1.2018 09:00 9
No 2605/2017, XIV състав Делба 25.1.2018 14:30 9
No 2634/2017, XIV състав Делба 25.1.2018 14:00 9
No 2723/2017, VII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ 25.1.2018 09:00 9
No 2745/2017, VIII състав Делба 24.1.2018 10:30 9
No 2746/2017, VII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. 25.1.2018 10:30 9
No 2853/2017, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 23.1.2018 14:00 9
No 2877/2017, VIII състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ 24.1.2018 09:30 9
No 2886/2017, IX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ 23.1.2018 14:00 9
No 2897/2017, VI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение 24.1.2018 14:00 9
No 2898/2017, X състав Искове по СК - издръжка, изменение 22.1.2018 15:00 9
No 2913/2017, IX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение 23.1.2018 13:30 9
No 2914/2017, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 24.1.2018 14:30 9
No 2940/2017, VII състав Иск за недействителност на трудов договор 25.1.2018 09:00 9
No 2945/2017, XIV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. 23.1.2018 09:00 9
No 2946/2017, VIII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ 24.1.2018 09:30 9
No 2947/2017, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 23.1.2018 09:00 9
No 2955/2017, XIV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване 23.1.2018 10:00 9
No 2956/2017, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 24.1.2018 13:30 9
No 2962/2017, VIII състав Облигационни искове между съсобственици 24.1.2018 09:30 9
No 2964/2017, XIV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение 25.1.2018 14:00 9
No 2966/2017, VI състав Делба 24.1.2018 14:00 9
No 2969/2017, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение 22.1.2018 09:00 9
No 2988/2017, V състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ 22.1.2018 10:00 9
No 2994/2017, XIV състав Делба 25.1.2018 13:30 9
No 2998/2017, V състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 22.1.2018 09:30 9
No 3001/2017, VII състав Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО 25.1.2018 09:30 9
No 3002/2017, X състав Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО 22.1.2018 14:30 9
No 3003/2017, VI състав Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО 24.1.2018 14:00 9
No 3005/2017, VII състав Иск за недействителност на завещателни разпореждания; недействителност на отказ от наследство 25.1.2018 09:30 9
No 3006/2017, XIV състав Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО 25.1.2018 13:30 9
No 3012/2017, V състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение 22.1.2018 10:00 9
No 3021/2017, XIV състав Искове за развод и недействителност на брака 25.1.2018 14:00 9
No 3039/2017, VI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение 24.1.2018 14:30 9
No 3045/2017, XIV състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 23.1.2018 10:00 9
No 3056/2017, XIV състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 25.1.2018 13:30 9
No 3060/2017, X състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 22.1.2018 13:30 9
No 3070/2017, XIV състав Искове по СК - издръжка, изменение 25.1.2018 13:30 9
No 3075/2017, IX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение 23.1.2018 13:40 9
No 3076/2017, VI състав Искове по СК - издръжка, изменение 24.1.2018 13:30 9
No 3079/2017, IX състав Искове по СК - издръжка, изменение 23.1.2018 13:50 9
No 3099/2017, X състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение 22.1.2018 13:30 9
No 3109/2017, XV състав Искове по СК - допускане на осиновяване 25.1.2018 09:00 7
No 3118/2017, IX състав Павлов иск 23.1.2018 14:30 9
No 3132/2017, V състав Искове по ЗОДОВ 22.1.2018 09:00 9
No 3153/2017, XIV състав Искове по СК - издръжка, изменение 25.1.2018 14:00 9
No 3156/2017, XV състав Искове по СК - допускане на осиновяване 25.1.2018 11:00 7
No 42/2018, XV състав Искове по СК - допускане на осиновяване 25.1.2018 13:30 7
No 55/2018, V състав Искове по СК - издръжка, изменение 22.1.2018 10:00 9
No 90/2018, IX състав Производства по Закона за защита от домашното насилие 23.1.2018 14:30 9