ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаният(ната)

Нели Богданова Богданова, ЕГН ***,

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност в Окръжен съд Пловдив

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

:..............................................не..............................................................................

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

:...............................................не.............................................................................

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

:................................................не............................................................................

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

:..............................................не.............................................................................

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

:..............................................не..............................................................................

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

:..............................................не..............................................................................

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):

Ипотечен и потребителски кредит, в ОББ.

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): :...................................................не.........................................................................

5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

:...................................................Я.З.............................................. .....................

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):

не

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: 20 януари 2009 г. Декларатор:

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната:Аница Вахе Гъркова

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

Окръжен съд Пловдив административен секретар

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на назначаването ми на длъжността:

-Нямам участие в търговски дружества ;

-Не развивам дейност като едноличен търговец ;

-Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.

2.Дванадесет месеца преди датата на назначаването ми на длъжността не съм:

-имала участие в търговски дружества;

-не съм развивала дейност като едноличен търговец;

-не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации;

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): *****лв. кредит от Райфайзен банк;

4. Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност);

5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

-Сона Вахе Гарабедян на длъжност КОИДФв гражданско въззивно отделение при Пловдивски окръжен съд,сестра-ІІ степен по съребрена линия;

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): няма такава;

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 Дата: 28.01.2009г. Декларатор: 

/Ан.Гъркова/ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната

Мариана Михайлова Кирезиева

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

връзки с обществеността в Окръжен съд Пловдив,

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1.Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: нямам участие в търговски дружества

Не развивам дейност като едноличен търговец в следните области

 

Не съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

имала участие в следните търговски дружества:

 

НЕ

 

развивала дейност като едноличен търговец в следните области:

 

НЕ

 

била управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

 

НЕ

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. :

 

НЯМАМ

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба:

 

НЯМАМ

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

 

НЯМАМ

 

6. Друга информация за частен интерес :

 

НЯМА

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: Декларатор:

27.01.2009 г. 


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаният(ната):

Йорданка Иванова Дойчинова

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност

:в Окръжен съд- Пловдив- Старши специалист- счетоводител

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): :.......................................................НЯМАМ.......................................................

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

:.........................................НЕ..................................

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: :..................................НЕ.........................................

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

:............................................НЕ.............................................

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

:..ЕТЙОРДАНКА ДОЙЧИНОВА, търговия на дребно..............................

:.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

:...........................................................НЕ.............................................................

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):

: .........................................

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): :............................НЕ............................................

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

:....................................НЕ............................................

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): :..........................................НЕ.....................................

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 

 Дата: 20.01.2009 г. Декларатор:

  /Й.Дойчинова/


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаният(ната)

Нели Тодорова Кирилова

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност :

Окръжен съд Пловдив, младши специалист "Човешки ресурси

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

нямам участие

.............................................................................................................................

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

не развивам дейност

..............................................................................................................................

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

не съм

..............................................................................................................................

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

не съм имала

..............................................................................................................................

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

не съм развивала

..............................................................................................................................

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

не съм била

..............................................................................................................................

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):

6000 лв. - потребителски кредит, от SG Експресбанк

..............................................................................................................................

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):

нямам

..............................................................................................................................

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

няма

..............................................................................................................................

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):

няма

..............................................................................................................................

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 

 

 Дата: 22.01.2009 г. Декларатор:

 


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаният Димитър Иванов Дичев в качеството си на лице, заемащо публична длъжност към ОКРЪЖЕН СЪД ПЛОВДИВ Управител съдебни сгради

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

- нямам участие в търговски дружества.

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

- не развивам дейност, като едноличен търговец независимо, че на мое име има регистрирана ЕФ /ЕТ/. Същата не е активна и не упражнява дейност от 1999 година.

В уверение на това прилагам удостоверение за декларирани данни издадено от ТД Пловдив на НАП, което да послужи пред ПОС.

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

- не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

- нямам участие в търговски дружества.

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

- не съм развивал дейност, като едноличен търговец независимо, че на мое име има регистрирана ЕФ /ЕТ/. Същата не е активна и не упражнява дейност от 1999 година.

В уверение на това прилагам удостоверение за декларирани данни издадено от ТД Пловдив на НАП, което да послужи пред ПОС

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

- не съм бил управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):

- имам задължение по кредит към UniCredit Bulbank.

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):

- нямам сключени такива договори

5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

- няма такива

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):

- нямам такава

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 

 

 Дата: 28.01.2009 г. Декларатор:

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаният(ната)

Валентина Костадинова Нончева, ЕГН *******

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност в Окръжен съд

Пловдив

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

нямам участие

 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

не развивам

 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

не съм

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

нямам участие

 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

не съм развивала

 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

не съм била

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):

нямам задължения

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):

нямам

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

нямам такива

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):

нямам

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: 29.01.2009год. Декларатор:

/В.Нончева/


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаният(ната)

Детелин Георгиев Давидов

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност

- Окръжен съд Пловдив-системен администратор

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1.                  Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

- нямам участие

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

- не развивам

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

- не съм

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

- нямам участие

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

- не съм развивал

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

- не съм бил

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):

- потребителски заем **** банка***

- потребителски заем **** банка***

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):

-нямам сключени договори

5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

- не

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):

- Участвал съм в масова приватизация чрез инвестиционни бонове, през 1996 година по бонова книжка имах 25 000 инв. лева ,но не ми е известно след това и понастоящем дали имам акционерно участие

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: 05.05.2010 Декларатор:

 


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната

ВИДА ДЕЛЧЕВА ПИТРОПОВА

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност : ОКРЪЖЕН СЪД, РЪКОВОДИТЕЛ СЛУЖБА НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

НЕ

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

НЕ

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

НЕ

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

НЕ

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

НЕ

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

НЕ

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):

15000 EUR - ипотечен кредит от банка UniCredit Bulbank

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):

НЕ

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

НЕ

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): :.............................................................................................................................

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата: 19.01.2009 Декларатор:

  / В.Питропова/ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаният(ната)

Мария Атанасова Панева

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност в Окръжен съд Пловдив завеждащ служба

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

не участвам

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

:......................................................не......................................................................

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: :.......................................................не......................................................................

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

:....................................................не.........................................................................

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

:.....................................................не..........................................................................

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

:...........................................не................................................................................

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):

15000лв./ потребителски кредит/ към Уникредит Булбанк

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):

:................................................не..................................................................................

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

:..........................................не...................................................................................

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):

:.........................................нямам............................................................................

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: 16.01.2008 Декларатор:

 


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната

Мариана Н. Иванова

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност

Завеждащ служба в търговско отделение на Пловдивски окръжен съд

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

не

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

не

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

не

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

не

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

не

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

не

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):

ОББ

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):

не

5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

не

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):

не

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: Декларатор:

 


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаният(ната)

АЛЕКСАНДРА ЛЮБЕНОВА БАКАЛОВА

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност

ОКРЪЖЕН СЪД ПЛОВДИВ, КОИДФ

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

НЕ

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

НЕ

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

НЕ

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

НЕ

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

НЕ

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

НЕ

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):..

15 000 лв. потребителски кредит RAIFFEISEN BANK

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):

НЕ

5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

НЕ

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: 19.01.2009г. Декларатор:

  Пловдив


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаният(ната) : АНКА БОГОМИЛОВА ИВАНОВА

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност : ПЛОВДИВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД - КОИДФ

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): :............................................НЕ......................................................

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

:..............................................НЕ.............................................................................

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: :...............................................НЕ..........................................................................

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

:................................................НЕ...........................................................................

:.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

:...............................................НЕ............................................................................

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

:................................................НЕ...........................................................................

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): :...Потребителски заем в размер на 15 000/петнадесет хиляди/ лв. от РАЙФАЙЗЕН БАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД.....................

:.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): :.................................................НЕ.......................................................................

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

:...................................................НЕ.......................................................................

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): :..................................................НЕ.......................................................................

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 

 

 Дата: 16.01.2009г. Декларатор:

 


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаният(ната):

Виолета Бисерова Хаджиева

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност в:

Окръжен съд Пловдив - КОИДФ

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

не

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

не

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

не

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

не

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

не

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

не

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):

20 000 /двадесет хил. лв./ - потребителски кредит Райфайзенбанк ЕАД

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):

не

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

Емилия Бисерова Хаджиева сестра служител в Окръжен съд Пловдив, Наказателно отделение съдебен деловодител

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):

не

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: Декларатор:

 19.01.2009 г. /В. Хаджиева/


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаният(ната)

ЕЛЕНА МАРКОВА ВИДЕВА, ЕГН ****, ЛК № ****, издадена на **** г. от ****. в качеството си на лице, заемащо публична длъжност :..ОКРЪЖЕН СЪД- ГР.ПЛОВДИВ- КОИДФ- ВЪЗЗИВНО ОТДЕЛЕНИЕ

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): :.................НЕ.............................................................................................

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

:..............НЕ................................................................................................

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: :.................НЕ.............................................................................................

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

:..............НЕ.................................................................................................

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

:.......................НЕ..........................................................................................

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

:...................НЕ..............................................................................................

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): :................НЕ...................................................................................................

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): :.................НЕ.............................................................................................

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

:..Р.Х.В. СЪПРУГ...........................................................................

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): :..........НЕ.....................................................................................................

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 

Дата: 16.01.2009 Декларатор:

/ЕЛ. ВИДЕВА/


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаният(ната)

ИВАНКА ТОДОРОВА ТЕРЗИЙСКА,

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност

ОКРЪЖЕН СЪД ПЛОВДИВ, КОИДФ

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

НЕ

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

НЕ

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

НЕ

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

НЕ

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

НЕ

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

НЕ

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):

НЕ

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):

НЕ

5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

НЕ

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): :.............................................................................................................................

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: 16.01.2009г. Декларатор:

 


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

Долуподписаната

Красимира Г. Зънгарова

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност

КОИДФ в търговско отделение на Пловдивски окръжен съд.

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

не

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

не

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

не

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

не

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

не

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

не

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):

ОББ

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

не

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):

не

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: Декларатор:

 


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаният(ната)

Лили Георгиева Паунова,

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност

Окръжен съд Пловдив, КОИДФ

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): :.....................................................НЕ..................................................................

:.............................................................................................................................

:.............................................................................................................................

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

:....................................................НЕ...................................................................

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: :....................................................НЕ...................................................................

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

:..................................................НЕ....................................................................

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

:.................................................НЕ......................................................................

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

:................................................НЕ.......................................................................

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):

13 000 лв. Райфайзен Банк клон Пловдив

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): :..........................................НЕ............................................................................

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

:........................................НЕ..............................................................................

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): :......................................................НЕ................................................................

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: 19.01.2009 г. Декларатор:


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаният(ната)

ЛИЛИЯ БОГДАНОВА ГРУЕВА-ЙОКОВА

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност ОКРЪЖЕН СЪД КОИДФ...................................................................................................................

.... (изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): НЕ............................................................................................................................

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

НЕ.............................................................................................................................

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ............................................................................................................................

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

НЕ............................................................................................................................

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

НЕ.............................................................................................................................

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

НЕ............................................................................................................................

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): НЕ...........................................................................................................................

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): НЕ...........................................................................................................................

5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

НЕ............................................................................................................................

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): НЕ...........................................................................................................................

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: 16.01.2009Г. Декларатор:


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната ЛИЛИЯ ИВАНОВА ПЕНЕВА

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност

ОКРЪЖЕН СЪД ПЛОВДИВ, КОИДФ

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1.       Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

НЕ

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

НЕ

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

НЕ

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

НЕ

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

НЕ

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

НЕ

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):

НЕ

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):

НЕ

5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

НЕ

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):

НЕ

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

19.01.2009 година Декларатор:

 


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната:

Лиляна Венкова Делева, ЕГН, л.к. №,

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

Окръжен съд Пловдив, КОИДФ

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): :.....................................................НЕ.................................................................

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

:.....................................................НЕ...................................................................

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: :.....................................................НЕ...............................................................

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

:.....................................................НЕ...................................................................

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

:.....................................................НЕ..............................................................

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

:......................................................НЕ..................................................................

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): :......................................................НЕ..................................................................

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): :.......................................................НЕ.................................................................

5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

Елена Венкова Ангелова сестра, на длъжност съдебен секретар в Окръжен съд - Пловдив

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): :........................................................НЕ.............................................................

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: 20 януари 2009 г. Декларатор:

/Лиляна Делева/


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната

Мария Илиева Дърмонска, ЕГН , л.к.№, гр.Пловдив, ул.

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност

: в Окръжен съд-гр.Пловдив, като КОИДФ

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): : ...................................................НЕ....................................................................

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

:....................................................НЕ....................................................................

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: :...................................................НЕ....................................................................

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

:....................................................НЕ....................................................................

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

:...................................................НЕ....................................................................

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

:....................................................НЕ....................................................................

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): кредит от Райфайзенбанк ЕАД.

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): :....................................................НЕ....................................................................

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

:....................................................НЕ....................................................................

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): :....................................................НЕ....................................................................

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: 19 януари 2009 год. Декларатор:


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната

НАДЕЖДА НИКОЛОВА ГЕРЧЕВА, гр. Пловдив,ул.Полтава № 13

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност

ОКРЪЖЕН СЪД ПЛОВДИВ, КОИДФ

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1.Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): :........................НЕ.....................................................................................................

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

:..........................НЕ...............................................................................................

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: :..........................НЕ...............................................................................................

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

:...........................НЕ..............................................................................................

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

:.........................НЕ...............................................................................................

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

:.........................НЕ...............................................................................................

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): :..........................съдлъжник кредит 20 000, Банка ДСК - Пловдив

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): :..........................НЕ...............................................................................................

5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

:........................НЕ................................................................................................

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): :.......................НЕ.................................................................................................

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: Декларатор:


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаният(ната)

Недялка Димитрова Христова

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност

КОИДФ при Окръжен съд Пловдив

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): :.............................................................................................................................

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

:...............................................НЕ..........................................................................

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: :...............................................НЕ..........................................................................

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

:................................................НЕ.......................................................................

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

:.................................................НЕ.......................................................................

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

:..................................................НЕ..................................................................

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):

:.................... жилищен кредит в Postbdnk....................................

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):

:..................................................НЕ......................................................................

5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

:...................................................НЕ.....................................................................

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):.................................НЕ.................................................................

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата:20.01.2009 Г. Декларатор: Н.Христова

 


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаният(ната)

Пепа Жекова Пеева

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност

:Пловдивски окръжен съд - КОИДФ

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): :.....не.......................................................................................................................

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

:.........не.........................................................................................................

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: :.............не.........................................................................................................

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

:.................не..................................................................................................

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

:....................не............................................................................................

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

:........................не..........................................................................................

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): :............................не.........................................................................................

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): :................................не................................................................................

5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

:....................................не..............................................................................

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): :........................................не............................................................................

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: 21.01.2009 г. Декларатор:..

/Пепа Пеева/

 


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната:Сона Вахе Гарабедян,

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

Окръжен съд Пловдив компютърен оператор изпълняващ деловодни функциив гражданско въззивно отделение

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на назначаването ми на длъжността:

-Нямам участие в търговски дружества ;

-Не развивам дейност като едноличен търговец ;

-Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.

2.Дванадесет месеца преди датата на назначаването ми на длъжността не съм:

-имала участие в търговски дружества;

-не съм развивала дейност като едноличен търговец;

-не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации;

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): нямам такива;

4. Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност);

5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

-Аница Вахе Гъркова-административен секретар при Пловдивски окръжен съд,сестра-ІІ степен по съребрена линия;

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): няма такава;

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 Дата: 28.01.2009г. Декларатор: 

/С.Гарабедян/


 


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаният(ната)

Антония Терзиева

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност Пловдивски окръжен съд - съдебен деловодител

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): :....................................не.........................................................................................

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

:...................................не..........................................................................................

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: :..................................не........................................................................................

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

:.................................не..........................................................................................

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

:................................не............................................................................................

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

:..................................не...........................................................................................

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): :...................................не..........................................................................................

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): :..................................не...........................................................................................

5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

:...................................не..........................................................................................

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): :...................................не..........................................................................................

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: 19.01.2009г. Декларатор:

  /А.Терзиева/


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната

ДИМИТРИЯ ТОДОРОВА АНДРЕЕВА

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност

ОКРЪЖЕН СЪД ПЛОВДИВ, СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1.      Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

НЕ

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

НЕ

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

НЕ

 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

НЕ

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

НЕ

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):

10 000 лв.- потребителски кредит от Райфайзенбанк ЕАД

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):

НЕ

5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

НЕ

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): :.............................................................................................................................

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 

 

16.01.2009г.

гр.Пловдив Декларатор:

 


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаният(ната)

ЕМИЛИЯ БИСЕРОВА ХАДЖИЕВА

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност

СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ В НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ, ОКРЪЖЕН СЪД ПЛОВДИВ

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

НЕ

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

НЕ

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

НЕ

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

НЕ

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

НЕ

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

НЕ

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):

НЕ

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):

НЕ

5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

ВИЛОЛЕТА БИСЕРОВА ХАДЖИЕВА/СЕСТРА/ - КОИДФ В ГРАЖДАНСКО ИСКОВО ОТДЕЛЕНИЕ, ОКРЪЖЕН СЪД ПЛОВДИВ

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): :.............................................................................................................................

:.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: 19.01.2009г. Декларатор:

 


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната:

Катя Тодорова Овчарова

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност :

Окръжен съд - Пловдив, съдебен деловодител

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): :.......................................НЕ................................................................................

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

:........................................НЕ.................................................................................

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: :........................................НЕ................................................................................

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

:...........................................НЕ..............................................................................

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

:..........................................НЕ...............................................................................

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

:..........................................НЕ...............................................................................

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): :..........................................НЕ..............................................................................

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): :..........................................НЕ..............................................................................

5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

:............................................НЕ............................................................................

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): :............................................НЕ...........................................................................

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: 19.01.2009г. Декларатор:

/К.Овчарова/

 


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаният(ната)

МАРИАНА ПЕТРОВА АТАНАСОВА

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност ОКРЪЖЕН...СЪД..гр.Пловдив..

.-СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

:.....................................................НЕ...............................................................

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

:......................................................НЕ............................................................

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: :.....................................................НЕ................................................................

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

:......................................................НЕ...............................................................

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

:.....................................................НЕ.................................................................

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

:.....................................................НЕ...............................................................

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):

:.....................................................НЕ.............................................................

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):

:.....................................................НЕ...............................................................

5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

:.....................................................НЕ................................................................

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): :.............................................................................................................................

:.....................................................НЕ................................................................

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 

 Дата: Декларатор:

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаният(ната)

Невена Константинова Манева

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност

:в Окръжен съд- Пловдив, Съдебен деловодител

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): :...........................................................НЕ................................................................

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

:..........................................................НЕ...............................................................

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: :..........................................................НЕ..............................................................

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

:..........................................................НЕ...............................................................

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

:..........................................................НЕ..............................................................

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

:.......................................................НЕ.................................................................

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): :

- 20 000 потребителски кредит Банка ДСК ...............................................................

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): :.....................................................НЕ....................................................................

5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

:.......................................................НЕ..................................................................

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): :.......................................................НЕ.................................................................

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: 31.01.2011 г. Декларатор:

  /Н.Манева/


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаният(ната)

Пенка Петкова Попова Гр.Пловдив

качеството си на лице, заемащо публична длъжност

Деловодител при Окръжен съд Пловдив

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

:.......................................................не..................................................................

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

:.......................................................не.................................................................

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: .......................................................не.................................................................

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

:.......................................................не......................................................................

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

......................................................не.......................................................................

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

:....................................................не..............................................................

3.                       Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):

:..................................................не..........................................................................

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):

:....................................................не........................................................................

5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

:.....................................................не.................................................................................................

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): :.............................................................................................................................

:......................................................не......................................................................

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: 20.01.2009 Декларатор: П.Попова

 


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаната -

Росица Георгиева Йовкова, гр.Пловдив,

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност

Окръжен съд Пловдив съдебен деловодител,

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

:................................................НЕ...........................................................................

 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

:...............................................НЕ............................................................................

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: :................................................НЕ...........................................................................

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

имала участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

:..................................................НЕ.........................................................................

развивала дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

:.................................................НЕ..........................................................................

била управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

:....................................................НЕ.......................................................................

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):

:...................................................НЕ........................................................................

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):

:...................................................НЕ........................................................................

5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

Йордан Николаев Йовков шофьор.

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): :.............................................................................................................................

:....................................................НЕ.......................................................................

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: 20.01.2009г. Декларатор:

/Р.Йовкова /


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаният(ната)

СЛАВКА ЛАВЧЕВА МИНЕВА.

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност ОКРЪЖЕН...СЪД..гр.Пловдив...-

СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

:.....................................................НЕ..............................................................

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

:......................................................НЕ............................................................

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: :.....................................................НЕ............................................................

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

:......................................................НЕ............................................................

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

:.....................................................НЕ...........................................................

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

:.....................................................НЕ...............................................................

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):

:.....................................................НЕ................................................................

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):

:.....................................................НЕ...............................................................

5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

:.....................................................НЕ..........................................................

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):

:.....................................................НЕ..............................................................

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: Декларатор:


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаният(ната):

Милена К. Ганева, ЕГН *****, ЛК *****, изд. на **** от МВР Пловдив, ул. ***,№ *.

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

Окръжен съд гр. Пловдив - Съдебен деловодител

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): :....НЕ....................................................................................................................

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

:...НЕ.......................................................................................................................

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: :...НЕ......................................................................................................................

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

:..НЕ........................................................................................................................

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

:..НЕ........................................................................................................................

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

:..НЕ........................................................................................................................

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): :

30 000 /тридесет хиляди/ лв. потребителски кредит към UniCredit Bulbank и 1500 /хиляда и петстотин/ лв. кредитна карта към UniCredit Bulbank

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): :...НЕ.......................................................................................................................

5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

: Б. Г. Г.

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): :..НЕ........................................................................................................................

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата: 20.01.2009 г. Декларатор:

 


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаният(ната)

Ангелинка Илиева Костадинова, ЕГН ****,

Л.К. № ********, издадена на 02.11.2001 г. от МВР гр. Пловдив

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност

Окръжен съд гр. Пловдив, съдебен секретар

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

1.       Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

Нямам

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

Нямам.

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

Не съм.

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

Нямам.

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

Не съм.

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

Не съм била.

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):

Нямам.

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):

Нямам.

5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

Няма.

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):

Не.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 Дата: 16.01.2009 г. Декларатор: