В Районен съд Първомай работят 3 съдии, съдия-изпълнител, съдия по вписванията и 14 служители. Председател на съда е Спасимир Здравчев.

Полезна информация
            Съдебен район: Община Първомай
            Адрес: гр. Първомай, 4270, ул. “Христо Ботев” № 13

Банкови сметки (считано от 01.07.2013г.)
Обслужваща банка – "Централна кооперативна банка"АД
- транзитна сметка: BG 86 CECB 9790 31E4 1610 00
- набирателна сметка: BG 93 CECB 9790 33E4 1610 00

e-mail: rsp@parvomai.escom.bg
web: www.rs-parvomay.bg

факс                                              0336/6 23 51
                                                             6 60 34
                                                             6 58 31
телефони
председател                                    0336/6 23 51
административен секретар               0336/6 58 31
съдебно деловодство                       0336/6 45 21
съдебно-изпълнителска служба        0336/6 23 52
служба по вписванията                    0336/6 45 95

Покажи докладаОтчетен доклад 2016 г.

герб