В Районен съд Пловдив работят 53 съдии, 10 съдии-изпълнители, 10 съдии по вписванията и 124 съдебни служители. Председател на съда е Иван Калибацев.

Полезна информация
            Съдебен район: Община Пловдив, Община Брезово, Община Калояново, Община Родопи, Община Раковски, Община Съединение, Община Хисаря, Община Марица, Община Куклен
            Адрес: гр. Пловдив, 4000, бул. “Шести септември” № 167

Банкови сметки(от 01.12.2014г.):

Обслужваща банка – "Централна кооперативна банка"АД
- SWIFT BIC код на банката /за всички сметки/:CECBBGSF


-транзитна сметка BG26CECB979031F5274400– за държавни такси

-набирателна сметка BG33CECB979033F5274400– за вещи лица,щети и гаранции.

              e-mail: rsp@rs-plovdiv.com

             website: www.rs-plovdiv.com

 

телефони:

 

председател                                                 032/656 301

съдебен администратор                                  032/656 361

административен секретар                             032/656 362

главен счетоводител                                     032/656 363

регистратура                                                032/656 325

завеждащ служба гражданско отделение         032/656 329

завеждащ служба наказателно отделение        032/656 333

завеждащ служба брачно отделение               032/656 323

съдебно-изпълнителска служба                      032/656 353

служба по вписванията                                 032/656 342

Покажи докладаОтчетен доклад 2016 г.

1