В Районен съд Карлово работят: съдии - 9, държавни съдебни изпълнители - 2, съдия по вписванията - 1 и 23 съдебни служители.

Председател на съда е Асима Вангелова - Петрова

Полезна информация
Съдебен район: Община Карлово, Община Сопот
Адрес: гр. Карлово ПК 4300, ул. “Димитър Събев” № 4

Банкови сметки (считано от 01.07.2012 г.)
Обслужваща банка – "Първа инвестиционна банка"АД клон Карлово
- транзитна сметка :
 BG 43 FINV 9150 3115 5186 84
- набирателна сметка:
BG 06 FINV 9150 3315 5187 03

e-mail: krs@rs-karlovo.com
  website: http://www.rs-karlovo.com

 

факс/адм.секретар:                          0335/9 3262
факс/бюро съдимост/:
                      0335/9 44 25
телефони:
председател
                                    0335/9 32 61
административен секретар
               0335/9 32 62
гл. счетоводител
                              0335/9 16 16
регистратура
                                   0335/9 45 16
гражданско деловодство
  0335/93263, вътр. 105
наказателно деловодство
  0335/93263, вътр. 104
секретари
                0335/93263, вътр. 101, 107
съдия по вписванията
                       0335/9 19 12
съдебно-изпълнителска служба
         0335/9 32 63
бюро съдимост
                                0335/9 44 25

покажи докладаОтчетен доклад 2016 г.

герб